Bilgi Temelli Biyo-Ekonomi Yazdır


Biyo-Ekonomi:
Biyolojik kaynakları (ör: Tarım, Gıda, Ormancılık, Balıkçılık ve diğer biyo-temelli endüstri) üreten, yöneten ve yayan her türlü endüstri ve ekonomik sektörü kapsamaktadır. 

Bilgi Temelli: Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji diğer teknolojilerle uyum içerisinde çalışmaktadır. Amaçları söyle sıralanabilir:

 • Biyolojik kaynakların sürdürülebilir yönetimi, üretimi ve kullanımı için bilgi-temeli sağlamak?
 • Yeni, güvenli, daha düşük maliyetli ve eko-verimli ürünler sağlamak
 • Avrupa endüstrisinin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini desteklemek

Örnek:

 • Gıda güvenliği ve hayvan hastalıklarının kontrolünde artan ve gelişen teşhis yöntemleri
 • Enzimlerin endüstri, ev ve gıda üretiminde kullanımı ve böylelikle enerji ve su tüketiminin azalması: yeni fonksiyonel gıdalar

Biyo kaynakların üretimi ve dönüşümü ile ilgili bilginin kullanımı varolan biyo-ekonomiyi yeni endüstrilere dönüştürecektir. 

Bilgi Temelli Biyo-Ekonomi  

 Bilgi Temelli Biyo-Ekonominin Sağladığı Fırsatlar Nelerdir?  

 • Artan dünya popülasyonu için sürdürülebilir ve güvenli tarım ve balıkçılık üretimi Secure a sustainable agriculture and fisheries production for a rising world population, on limited arable land and facing impacts of climate change;
 • Eko-verimli ürünler ve biyo yakıtlar için yenilenebilir biyo-kaynaklara olan talebi karşılama Secure the demand for renewable bio-resources for eco-efficient products and biofuels;
 • Tüketicinin sağlık ve refaha ulaşma yolundaki yüksek kalitede gıdaya olan talebini daha çok seçenekle karşılama Meet consumer demands for high quality foods which promote health and wellbeing plus increase choice and convenience; 
 • Epizootik hastalıkların (kuş gribi, beslenme kaynaklı hastalıklar, obezite) kontrolünü ve önlenmesini sağlamak Control and prevent epizootic and zoonotic diseases like avian flu, and food related disorders, such as obesity.

Bilgi Temelli Biyo-Ekonomi’nin gerçekleşmesi Gıda – Tarım – Biyoteknoloji ile sağlanacaktır.  

Gıda – Tarım – Biyoteknoloji Alanında Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Faaliyet 1: Biyolojik Kaynakların Sürdürülebilir Üretimi ve Yönetimi 

1.1  Araştırmayı kolaylaştırmak:

 • Genom, metabolomik ve proteomik teknolojiler;
 • Biyoinformatik; 
 • Mikroorganizma, hayvan ve bitkiler için araçlar ve teknolojiler;
 • Biyo-çeşitliliğin sürdürülebilir yayımı

1.2  Sürdürülebilir üretim:

 • Tarım (bütün üretim sistemleri);
 • Bahçe bitkileri;
 • Gelişmiş ürünler;
 • Çevreyle dost bitki sağlığı, pestisit ve hastalıkların kontrolü;
 • İklimsel değişikliklerle mücadele;
 • Genetiği değiştirilmiş organizmaların izlenmesi;
 • Ormancılık;
 • Balıkçılığın sürdürülebilir yönetimi;
 • Su ürünleri;
 • Balık yetiştiriciliği ve refahı.

1.3  Hayvan sağlığı, üretimi ve refahı:

 • Genetik bilginin yayımı;
 • Hayvan yetiştiricliği, fizyolojisi, davranışı;
 • Daha güvenli yem ve geliştirilmiş besin;
 • Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi ve kontrolü;
 • Zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan) hastalıklar;
 • Hayvan atıklarının güvenli bir şekilde imha edilmesi ve yan-ürünlerin sürdürülebilir yönetimi

1.4  Politikaya destek için araştırma:

 • Tarım, balıkçılık, ormancılık ve çevre alanlarında politika yapıcılar için araçlar;
 • Sürdürülebilir tarım ve kıyısal gelişmeyi desteklemek için araştırma;
 • Yeni araştırma yolları ve üretim sistemleri ile ilgili etik konular ve kar-zarar analizi;
 • Çok fonksiyonlu tarım ve peyzaj yönetimi 

Faaliyet 2: “Çataldan Çiftliğe”: Gıda, Sağlık, Refah 

2.1  Gıda ve besinde toplum tercihi, endüstri ve sağlık konuları:

 • Rekabetçilik faktörü olarak tüketici davranışı;
 • Gıdanın sağlık ve refah üzerindeki etkisi;
 • Tüketicinin gıda ve beslenme ile ilgili davranışı;
 • Sosyal eğilimi anlama;
 • Gıda seçimindeki belirleyiciler;
 • Tüketicinin gıdaya erişimi

2.2  Gıda ve beslenme kaynaklı hastalıklar:

 • Beslenme faktörü ve alışkanlıklarının beslenme kaynaklı hastalıklar ve bozukluklarla ilişkisi (ör: obezite);
 • Nütrisyonel genetiğin uygulanması ve gelişmesi;
 • Besin, fizyoloji ve psikolojik faktörlerin etkileşimi;
 • İşlenmiş gıdayı iyileştirme ve  yeni ürünler geliştirme, besin değeri yüksek gıdaya olan talebi karşılama

2.3  Gıda ve yem işlemesinde yenilikçilik:

 • Fonksiyonel gıdalar için işleme teknolojileri
 • İşleme ve paketleme
 • Verimli yan-ürün, atık ve enerji yönetimi
 • Hayvan yemi işlemesi ve kalite kontrolü için sürdürülebilir teknolojiler

2.4  Gıda, içecek ve yemde iyileştirilmiş kalite ve güvenlik:

 • Mikrobiyal ekoloji ve gıda güvenliği;
 • Gıda ve yem tedarik zincirinin bütünlüğü için metotlar ve modeller;
 • Yeni tespit metotları;
 • Risk tespiti, yönetim ve iletişim için teknolojiler ve araçlar.

2.5  Toplam gıda zinciri:

 • Gıda ve yem zincirlerinde çevresel etkiler;
 • Gıda kontaminasyonu ve sağlık konusunda çalışma;
 • Gıda ve yem zincirlerinde geliştirilmiş araçlar ve metotlar
 • Tüketim zinciri analizinde yeni modeller
 • Toplam gıda zinciri yönetim anlayışı

Faaliyet 3: Sürdürülebilir gıda dışı ürünler ve işlemler için yaşam bilimleri ve biyoteknoloji 

3.1  İyileştirilmiş ürünler, enerji için biyokütle, çevre, yüksek katma değerli endüstriyel ürünler:

 • Enerji ve endüstri için karasal ve denizdeki biyo-kütle uygulamaları için teknoloji geliştirmek
 • Doğal veya karasal ve deniz mikroorganizmalarının yeni değerli ürünler, yeni / alternatif ürünler olarak yayımı (kimyasallar, farmasötikler vs.)
 • Yüksek katma değerli ürünler için biyo-kütlenin kimyasal ve biyokimyasal üretkenliğini iyileştirmek

3.2  Biyo-katalizörler, yeni biyo-rafineriler ve diğer biyo-işlemler:

 • Biyo-rafinerilerin potansiyelini anlamak için toplam ürün zincirini iyileştirmek için endüstriyel biyoteknolojinin uygulanması ve incelenmesi

3.3  Ormancılık ve ahşap bazlı ürünler ve işlemler

3.4  Çevresel iyileştirme

http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3211