Organik Tarıma Geçmek

 

Sürdürülebilir tarım yöntemlerinden biri olan organik tarıma geçmek hususunda karar vermek kolay değildir. Organik çiftçiler, problemlerin çözümüne yönelik basit bir tabirle “yasaklanmış şeylerin kabul edilip yerine konması”ndan ziyade “çevreyle birlikte nasıl çalışılacağı”nı öğrenmek zorundadır. Örneğin toprak üretkenliğinin iyileştirilmesini, yabancı ot ve zararlı kontrolü için ürün rotasyonları ile adaptasyonun iyi bilinmesi gerekir. Başlangıçta şu sorular düşünülerek organik tarıma geçiş dikkate alınmalıdır: 

• Tarlanızda düzenli olarak yürümekten hoşlanır mısınız?

• Yararlı böceklerle zararlıları ayırt edebilir misiniz?

• Çiftliğinizde olup biten şeylerin nedenlerini merak ediyor musunuz?

• Yabancı ot bulunan bir tarlaya tahammül edebilir misiniz?

• Toprak sağlığı inşa edilirken kısa vadeli ekonomik geri dönüşümler yerine uzun vadeli ekolojik olanakları takas etmede sabır gösterir misiniz?

 Çiftçiler organik tarıma geçiş yaparken kazançların artırılmasında başarısızlığa uğrayabilirler. Çünkü meydana gelecek bir dizi ekonomik, sosyal ve üretim değişikliklerini göz önünde bulundurmazlar. Geçiş dönemi, yeni yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına ihtiyaç duyulmasından dolayı kısmen stresli olabilir. Gerçekten de, eğer bu dönemde verim düşmüş ve masraflar artmışsa kısa vadeli finansal kayıplar karşısında ayakta durabilmek için hazırlıklı olunmalıdır.Organik tarıma geçişte göz önünde bulundurulması gereken kriterlerden bazıları şunlardır:

 • Geçiş döneminde verimler azaldığında veya verilecek taban fiyatları ve primler henüz belli değilse bundan aileniz nasıl etkilenecektir?

• Çevrenizdeki diğer çiftçilerden gelebilecek olası sosyal baskı ve negatif etkiler sizi nasıl etkiler? Başlangıçta insanlar sizin organik tarımı hangi yönlerden benimsediğinizi, bazı uygulamaları ne amaçla yaptığınızı anlayamayabilirler.

• Elinizdeki kaynaklarınız nedir? İşgücü, borçlanabilme gücünüz, organik tarımla ilgili yerel yayım ve bilgi alışveriş biçimi nasıldır? Yayım uzmanlarının yürüttüğü yayım hizmetlerinden haberdar mısınız? Yetiştiriciler birbirlerinden nasıl faydalanabilir? İş büyütme, ürün ve hayvan idaresi, mera yönetimi gibi konularda hünerlerini birbirlerine aktarabilirler. Çiftçiler deneyimlerini paylaşmaları hususunda, çiftliklerinde birebir uygulamalı gösterimler ve toplantılar düzenlemek suretiyle beyin fırtınası yaparak boş zamanlarını değerlendirebilir.

• Organik ürünlerin pazarlanması için gerekli olan yeni ilişkileri nasıl kurup geliştireceksiniz?

Bazı çiftçiler, geçiş dönemini organik tarımı öğrenmeye yapılan bir yatırım olarak görmektedir. Bu zaman zarfında kârlarda gerileme ile karşılaşabilirler, o zaman organik tarımın sadece yeni beceriler öğrenme değil bazı ekonomistlerin de dediği gibi doğal sermaye olarak bilinen toprağınızın sağlıklı bir şekilde yapılandırılması anlamına geldiği unutulmamalıdır. Organik tarım, daha iyi su emilimi, mikrobiyel populasyonların ve doğal ajanların artması, yabancı otların daha iyi kontrol altına alınması, toprağın ve bitkilerin fiziksel karakteristiklerinin iyileştirilmesine kaynak teşkil eder. Organik tarıma geçiş bazen kısa vadede kâr getirmeyebilir, fakat uzun vadeye yönelik tarlanızın ve çiftliğinizin sürdürülebilirliğini sağlar.

 

Harekete Geçme

Organik üretim yapmaya karar verdikten sonra aşağıdaki stratejilere dikkat edilmelidir:

• En yakın sertifikasyon organizasyonu kurumu belirlenir ve organik tarıma geçiş konusunda bilgi toplanmaya başlanır.

• Organik tarımla ilgilenen diğer çiftçilerle bağlantı kurulur. Organik ve diğer geçiş yapan çiftçilerle yapılan toplantılara iştirak etme, kitap ve diğer bilgi kaynaklarını toplama ve organik üretim ve geçiş stratejileri hakkında bilgi verecek diğer eğitimcileri, yayım uzmanlarını, araç ve gereçlerini bulma

• Tarlanızda veya hayvancılık işletmenizde çalışabilecek bir sistem yaklaşımını deneme: Spesifik problemlerden ziyade koruma stratejilerine ve problemlerin nedenlerine odaklanma

• Organik ürünleriniz için pazarlama stratejisi geliştirme: Planlama aşamasında, çiftliğinizin

güçlü yönleri ve zayıf yönlerini masa üstüne yatırın. Hali hazırda sahip olduğunuz olanaklarla nasıl çalışacaksınız?

Örneğin:

• Sizin en değerli doğal kaynaklarınız nelerdir?

• arazinizde topoğrafya (coğrafi konum) çalışması yaptırdınız mı veya topoğrafyanız (coğrafi konum) size karşı mı, uygun değil mi?

• Zararlıları baskılamada ne tür bir deneyiminiz var, ne tür bir yöntem kullanıyorsunuz?

• Topraklarınızın sağlık durumu nasıl?

 Toprak sağlığı fevkalade önemli bir konudur. Çünkü toprağın kapasitesini ve aktivitesini sağlıklı tutmak yerine uzun vadede dışsal girdiler kullanmaya bel bağlayamazsınız. Zararlı kontrolünü düşünün. Zararlılarla biyolojik mücadele, ürün münavebeleri, çoklu kombinasyonlar, ekim çizelgeleri ve yararlı habitat arasında karşılıklı etkileşimleri içerdiğinden dolayı oldukça karışıktır. Bu alandaki strateji ve sistemler nelerdir?

 Dönüşüm

 Münavebeli ekim sistemleri organik sistemlerde en önemli araç olarak bilinir. Uzmanlar organik tarıma geçerken nispeten daha az azot gerektiren bitkileri ile münavebeli ekime başlanılmasını tavsiye etmektedir. Sürdürülebilir üretim yöntemlerine geçiş yapan çiftçiler sürdürülebilir tarımın savunuculuğunu yapan bir çiftçiler şunları öğütlüyor:

 “Verimliliğin ana kaynağı olarak yerleşke içinde besin döngüsünün etkili kullanımı iyi organik gübreyi, gevrek toprak yapısını, minumum toprak sıkışmasını ve yüksek biyolojik aktiviteyi gerektirir. Azaltılmış veya hiç pestisit kullanılmadan etkili zararlı kontrolünü sağlamak zaman alır. Tesis etmiş olduğunuz kapama ürün şartlarında zararlı çevriminin besin döngüsünün kırılması zaman alır. Dışarıdan kullanılan kimyasalların azaltılarak iyi bir zararlı kontrolünün sağlanması, yabancı otların, böceklerin ve çiftliğinizde görülen hastalıkların doğal döngüsünün baştanbaşa iyi anlaşılmasını gerektirir ve ondan sonra bu doğal döngünün kontrol altına alınması için hangi ürün veya uygulamanın en etkili olduğu belirlenebilir. Organik tarıma geçişte, yirmi yıldaki araştırmalardan elde edilen birikimle ve yıllarca çiftçilerden elde edilmiş tecrübelerden yararlanarak sisteminizi organik yapmanız günümüzde daha kolay.”

 “Bir sistemden ötekine geçmek teknolojilerin değişmeyip sistemlerde ne yapıldığını görmek için oldukça önemlidir. Birçok çiftçi geçiş yaparken gereksiz kayıplarla karşılaşır çünkü farkı anlamada başarısız olmuşlardır. Bu geçişi yapmak sadece sentetik gübrelerin yerine yeşil gübreyi koymak veya ticari olanların yerine organik gübreleri kullanmak kadar basit değildir.Ya da ilk akla geldiği gibi kimyasal zirai mücadele ilaçlarının, yani pestisitlerin yerine doğal ajanların yer alması değil. Başka bir sisteme geçiş yapmak, bir çiftçilik sisteminden yavaş yavaş vazgeçme durumudur (ağırlıklı olarak da çiftlik dışı girdilerde) ve yavaş yavaş diğer sistemi tanıma durumudur (çoğunlukla da doğal çevrimi anlamak ve kullanmaktır).”

 “Organik tarım ekonomik yararları ve çevreye olan potansiyel faydaları yanında bana, aileme, müşterilerime daha fazla sağlık bahşetti. Hem uygulama esnasında hem de gıdalardaki kalıntılardan dolayı maruz kalınan zararlı kimyasal maddeleri azaltmasıyla iki kere fayda sağladı. Topraklarımı organik olarak idare etmem ürün çeşitliliği, organik madde içeriği ve mikrobiyel içeriğini artırarak topraklarımda, kalitesini artırarak sürdürülebilir bir üretim yapmamı sağladı. Bu iyileştirmeler erozyonun önlenmesine, suyun toprakta muhafazasına, kuraklık dayanıklılığının artırılmasına da yardımcı oldu.”

 Bu anlatılanlar asgari üretim kayıplarıyla geçişin yapılabileceğinin mümkün olduğunu göstermektedir. Alanın hazırlanmasından, toprağın yapılanmasına kadar yapılan işlemlerle, doğru bitkilere ve münavebe sistemlerine odaklanılmasıyla ve bir anda çok fazla arazi büyüklüğünde veya çok fazla hayvanda değil de küçük ölçeklerde uygulamaya geçilmesiyle geçiş etkilerini en aza indirgeyebilirler. Organik tarıma geçiş için tek bir doğru strateji yoktur. Yetiştiriciler bunlardan birisini veya birkaçını benimseyip başarıyla uygulayabilirler.

 Bir defada bir parselde geçiş

 Organik tarıma, finans ve işgücü olanaklarınızın uygun olduğu ölçüde önce küçük bir arazi ölçeğinde başlayın. Çiftliğinizin bir defada bir bölümü için sertifika alın. Arazinizin tamamında bu yönteme geçmektense bir bölümünde deneyerek riskleri ve olası olumsuzlukları en aza indirmiş, dikkatli bir başlangıç yapmış olursunuz. Eğer parça parça organik tarıma geçerseniz problemlere konu olan alanların miktarını en aza indirgeyebilirsiniz ve bu problemlerle başa çıkmayı daha küçük alanlarda öğrenmiş olursunuz. Bir parselde organiğe geçiş yapmak aynı zamanda geçiş döneminde önünüze çıkabilecek ekonomik kayıpları da en aza indirmenize yardım eder.

 Dereceli geçiş

 Bir kerede bir grup girdinin kullanımını bırakın veya gübreleri ve herbisitleri bağlayarak ya da eşik düzeyleri için zararlıları izleyerek başlayın. Bu yaklaşım, arazinin sertifikalandırılabilme hızında gecikmeye neden olabilir -çünkü 3 yıl süreyle kimyasalların kullanımının tamamen kaldırılması gerekmektedir– ve bu nedenle de kazancınızı etkileyecektir. Bununla beraber doğrudan pazarlayıcılar, cazip daha yüksek prime yönelik geçiş statüsünün avantajını kullanabilirler. Ürününüz iyi kalitede ise geçiş sürecinde de doğrudan iyi fiyatta satabilirsiniz.

 Birden geçiş

 Birden geçiş yapıldığından geçiş sürecinin 3 ile 5 sene süreceği üreticilere uzun geldiği düşünüldüğünden dolayı aslında geniş bir strateji göz önünde tutulmamaktadır. Kısa bir zaman diliminde organiğe atlamak birçok potansiyel riskleri bünyesinde barındırır. Eğer topraklarınızın tamamında birden organik tarıma geçmişseniz yüksek azot gerektirmeyen ürünleri veya azotu bağlayan çeşitleri kullanarak verim düşmelerini önleyebilirsiniz. Soya gibi baklagil bitkileri, toprağın işlenmesini kolaylaştırır ve kimyasal girdilerin uzaklaştırılmasında iyi bir performans sağlar.

Başarılı organik çiftçilerin özellikleri:

• Onlar daha yüksek prim almaktan ziyade daha iyi bir çevre ve daha güvenli bir gıda desteği sağlamak için organik tarımı yaparlar.

• Kurallara uyarlar oldukça dikkatli ve sabırlıdırlar.

• Sahip oldukları ekosistemi çok iyi anlamışlardır.

• Onlar ürünlerini pazarlamada son derece marifetlidir ve dış pazarlara açılma konusunda çaba gösterirler.

• Çok açık ve sempatik insanlardır. Genellikle kendi başarı ve başarısızlık hikayelerini paylaşmaya isteklidirler.

• Onlar üretim uygulamalarını itimat ve düşüncelerini katararak yürütürler.

Başarılı geçiş için anahtarlar:

• Başarılı üreticilerle konuşun, başlangıç için onların öğütlerinden yararlanın.

• Boş vakitlerinizi sistemlerin nasıl çalıştığını öğrenmek için değerlendirin.

• Spesifik problemlerle uğraşmak yerine onların sebeplerini ortadan kaldırmaya uğraşın. Bu sizin için bir korunmadır.

• Organik üretimin pazarlanması hususu, özel bir itina, beceri ve bilgiye gereksinim duyar.

 KAYNAKLAR

Organik Tarım, 2006. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çiftçi Eğitim Serisi yayın No.2004-1

http://www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/crops/a1181w.htm

http://www.newfarm.org/depts/midatlantic/FactSheets/transition.shtml

http://www.sare.org/publications/organic.htm

http://www.boggcreekfarm.com

Zümra KARAKAYA

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir