ICOMOS EDİRNE BİLDİRGESİ
The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
ICOMOS EDİRNE BİLDİRGESİ
16–17 Kasım 2009'da, Edirne’de gerçekleştirilen sempozyumun katılımcıları ve “ICOMOS – TARİHİ KENTLER KOMİSYONU AKDENİZ BÖLGE TOPLANTISI” üyeleri bir bildirge yayınladı...
 
16–17 Kasım 2009 günlerinde, Edirne’de Prof. Dr Cevat Erder onuruna gerçekleştirilen “AKDENİZ DÜNYA MİRASINDAKİ ŞEHİRLERİN YÖNETİM PLANI YAKLAŞIMLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” katılımcıları ve “ICOMOS – TARİHİ KENTLER KOMİSYONU AKDENİZ BÖLGE TOPLANTISI” üyeleri,
 
Edirne Belediyesine gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eder,
 
Kültür varlıklarının Ülkeler arasındaki yakınlaşmayı sağlayan önemli ögeler olduğunu,
Çok kültürlü ve çok katmanlı Edirne Kentinin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi için Edirne Belediyesi tarafından başlatılan çalışmaların kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiğini,
Edirne Kentinin korunması ve geliştirilmesine yönelik etkinliklerin tümünün sadece yerel yönetimlerden beklenmemesini, tüm süreçlerde yerel yönetimin yanı sıra, merkezi yönetimin ve diğer yerel aktörlerin de kendilerine düşen görevleri yerine getirmekle yükümlü olduğunu bir kez daha hatırlayarak
 
ve
 
Uluslararası uzmanların da katıldığı bu tartışma ortamında, Sempozyumun amaçları arasında yer alan “SELİMİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİ / DÜNYA MİRASI ADAY ALANI”nın tanıtılması, yönetim planının hazırlanması, ülkemizdeki tarafların ve kamuoyunun ilgisinin çekilmesi konularını ele alarak,
 
Aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasını kararlaştırmışlardır: 
 • Edirne Kenti, içerdiği kültürel ve doğal değerler ve 2000 yıla uzanan tarihi ile bulunduğu coğrafyanın özgün yerleşmeleri arasındadır,
 • Bugünkü kimliğini 15. yüzyıldan itibaren kazanmaya başlayan kent, Osmanlı mimarlık sanatının özgün örnekleri ile bezenmiştir. Bu bağlamda Mimar Sinan’ın ustalık dönemi başyapıtı olan Selimiye Camii ve külliyesi, gerek kent içindeki konumu, gerekse mimari nitelikleriyle sadece Edirne’nin değil, tüm İmparatorluğun önemli yapıları arasındadır,
 • Bu bağlamda:
  - İnsanlığın yaratıcı dehasının bir başyapıtı,
  - Bulunduğu coğrafyadaki mimarlık, yapım teknikleri, malzeme kullanımı ve kentsel planlamada varılan düzeyin doğru ve nitelikli bir örneği,
  - Halen yaşayan bir kültürün temsilcisi,
  - Gösterdiği tasarım bütünlüğü, anıtsallık, mmari öge, eleman ve süslemelerin kullanımındaki ustalık göz önüne alındığında bir yapı türünün olağandışı temsilcisi,
  - Özgünlük, belge, mimari, teknik, tarihi, artistik vb. bir çok değeri bünyesinde başarıyla toplayan bir yapılar topluluğu olarak, 
  Selimiye Camii ve Külliyesi Dünya Miras Listesinde yer almaya hak kazanmıştır. 
 • Aday alanın yanı sıra, Üç Şerefeli Camii, Eski Cami, Bedesten, Rüstem Paşa Kervansarayı, Saatli ve Peykler Medreseleri gibi dönemlerinin çok önemli temsilcileri ve tarihi merkezin ayrılmaz ögeleri olan yapıların da bir tampon bölge olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır.
 • Yine döneminin önemli yapıtları arasında yer alan II. Bayezıd Külliyesi ve çevresinin de ikincil tarihi alan olarak ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir,
 • Edirne Belediyesi, kentin koruma alanları için Koruma Amaçlı İmar planı hazırlatmış ve uygulamaya koymuştur. Kentsel koruma ve geliştirmenin ilk aşaması olan bu planın bir yönetim planı ile bütünleştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu nedenle tüm koruma alanlarını kapsayacak bir yönetim planının hazırlanması için Edirne Belediyesince başlatılan ve diğer paydaşlar tarafından da benimsenen girişimler olumlu bulunmuştur,
 • Süreç içerisinde, bürokratik zorlukların aşılacağı, parasal kaynakların artacağı ve çeşitleneceği, yeterli nitelik ve sayıda uzman elemanın istihdam edileceği temenni edilmektedir. Başta Belediye yetkilileri olmak üzere, Sempozyuma katılan diğer yerel otoritelerin yaklaşımları, bu temenninin kısa sürede hayata geçeceğini göstermektedir.
 • Türkiye’nin alan yönetimi ve yönetim planı konusundaki deneyimleri yenidir ve henüz uygulamaya konulmuş örnek yoktur. Ancak akademik ve bürokratik çevrelerdeki bilgi birikimi; uluslararası örnekler; bilgi yönetimi, süreç yönetimi, finansal yönetim, risk yönetimi gibi başlıkları da içeren uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yönetim planının makul bir sürede hazırlanacağına işaret etmektedir.
 • Selimiye Camii ve çevresinin düzenlenmesinin Ulusal bir proje yarışması ile ele alınması, Edirne Belediyesinin kültürel mirasa karşı gösterdiği ilgi ve saygının bir göstergesi olarak takdirle karşılanmıştır,
 • Yönetim planı, çevre düzenlemesi gibi elde edilmesi ve uygulanmaya başlaması belli bir süreç gerektiren temel belgelerin yanı sıra, kentte başlatılan mekânsal düzenlemelerin de kent kimliğine olumlu katkıda bulunacağına inanılmaktadır. 
Sempozyum katılımcıları, yasal düzenlemelerdeki zorlukların aşılabileceğini; tüm paydaşların konuya inanması ve desteklemesinin esas olduğunu; yerel yönetimlerin, paylaşımcı, şeffaf, eylemlerde mutabakat arayan, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğini sağlayan bir politika gütmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamayı görev saymaktadır.
 
Sempozyum katılımcıları ayrıca, kentlerin çağdaş işlevlerle kullanılmasının ekonomik ve sosyal canlılık yaratacağını, ancak bu yeni kullanımın ve gerektirdiği alt ve üst yapının mevcut kültürel ve doğal değerleri bozmaması gerektiğini düşünmekte, bu bağlamda Soçi kentinde 2014 yılında yapılması planlanan kış oyunları için gerekli alt ve üst yapı tesislerinin kentin değerlerine saygı duyan bir anlayışla ele alınmasını dilemektedirler.