GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDAN HABERLER
TÜSEV Elektronik Bülten, Sayı 20, Mart 2009

Yasal Haberler

Avrupa Vakıflar Kanunu Danışma Süreci Başladı

Avrupa Birliği düzeyinde vakıf kurulabilmesi amacıyla Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Centre-EFC) tarafından gündeme getirilen ve daha önce fizibilite çalışması yapılan Avrupa Vakıflar Kanunu’na olan ihtiyacın belirlenmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından bir danışma süreci başlatılmıştır. Uzmanlar tarafından yapılan fizibilite çalışmasına göre bu kanunun yürürlüğe girmesi durumunda vakıfların mali giderleri azalacak, yönetimle ilgili prosedür kolaylaşacak, vakıflar kolaylıkla farklı AB üyesi ülkelerde faaliyet gösterebileceklerdir.

http://ec.europa.eu linkinde bulacağınız formu en geç 15 Mayıs 2009 tarihinde tamamlayarak danışma sürecine katılabilir, Avrupa Vakıflar Kanunu ile ilgili detaylı bilgiye İngilizce olarak http://www.efc.be/agenda/event.asp?EventID=6375 adresinden ulaşabilirsiniz.

HATIRLATMA: Dernekler ve Vakıfların Beyanname Vermesi ve Diğer Yükümlülüklerleri

TÜSEV, vakıf ve derneklerin her yeni yılda ilgili makamlara beyanname vermesine ilişkin bir bilgi notu hazırlamış ve web sitesine eklemiştir. Buna göre dernek yöneticileri Nisan ayının sonuna kadar Dernekler Beyannamelerini (Ek-21) doldurarak mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Vakıf yöneticileri ise Vakıflar Yönetmeliğinin (Ek-2) numaralı ekinde yer alan beyannameyi doldurup her takvim yılının ilk altı ayı içerisinde bağlı oldukları Bölge Müdürlüklerine vermek ve elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Vakıflar 2009 yılından geçerli olarak Teftiş ve Denetim giderlerine katılma payı ödemeyeceklerdir. Vakıf yöneticileri, yılsonundan itibaren altı ay içerisinde yapılacak iç denetim rapor ve sonuçlarını Vakıflar Yönetmeliğinin (Ek-7) formuna uygun olarak düzenleyerek rapor tarihini takip eden iki ay içerisinde ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler. Derneklerle ilgili bilgi notunun detaylarına
http://www.tusev.org.tr/content/default.aspx?c=68&s=89, vakıfların denetimi, vergi muafiyetine sahip vakıfların yükümlülükleri gibi konuları da içeren vakıflarla ilgili bilgi notuna http://www.tusev.org.tr/content/default.aspx?c=68&s=88 adresinden ulaşabilirsiniz.

Avrupa Konseyi Sivil Katılım Üzerine İyi Uygulamalar Belgesi Danışma Toplantısı, 23-24 Mart 2009, Strasbourg
Avrupa Konseyi tarafından 23-24 Mart 2009 tarihlerinde Strasbourg’da düzenlenen ve bu konuda çalışan uzman sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı Sivil Katılım Üzerine İyi Uygulamalar Belgesi Danışma Toplantısı’na TÜSEV de katılmıştır. Toplantı, 19-20 Ocak 2009 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen bölgesel danışma toplantısında tartışılan Sivil Katılım Üzerine İyi Uygulamalar (Code of Good Practice for Civil Participation in the Political Decision Making Process) belgesine son halinin verilmesi için düzenlenmiştir. Toplantıda uzmanlar tarafından belge gözden geçirilerek danışma toplantılarında yapılan yorumlar dahil edilmiştir.

Belgenin son taslağının Mayıs ayında yapılacak Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı’nda (Conference of INGOs) onaylanmasının ardından, belge imza için AB Konseyi Bakanlar Kuruluna gönderilecektir. Sonraki aşamada belgenin uygulanması için ulusal kuruluşlarla işbirliği yapılması ve kamu-STK işbirliğinin geliştirilmesi için ulusal projeler oluşturulması aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi İçin Metodoloji Geliştirilmesi Projesi: Son Gelişmeler

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun mali destek sağladığı, TÜSEV’in STGM işbirliğiyle yürüttüğü örgütlenme özgürlüğünün izlenmesi (monitoring) için metodoloji geliştirilmesini amaçlayan proje Ocak 2009 itibarıyla başlamıştır. Projenin ilk aşamasında ülkemizde örgütlenme özgürlüğünü hukuksal açıdan değerlendiren detaylı bir rapor Avukat Orhan Kemal Cengiz tarafından hazırlanmıştır. Mart ayı itibarıyla ise bölgesel danışma toplantıları aracılığıyla sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelinerek örgütlenme özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunulmakta, izleme yöntemi konusunda görüş ve önerileri alınmaktadır.

12 Mart 2009’da İstanbul’da gerçekleşen ilk bölgesel toplantı ise bu konuda uluslararası bir uzmanlık kuruluşu olan Avrupa Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin Hukuk Merkezi (European Centre for Not-For-Profit Law-ECNL) Direktörü Nilda Bullain’in katılımıyla gerçekleşmiştir. Bullain, izleme konusunda uluslararası tecrübelerini ve farklı izleme çalışması yöntemlerini içeren bir sunum yapmıştır. Sunumun ardından çeşitli alanlardan sivil toplum temsilcilerinin görüşleri alınmış ve soruları cevaplanmıştır. 20 Mart 2009 tarihinde ise Ankara’da bir bölgesel toplantı yapılmıştır. Nisan ayında İzmir, Diyarbakır ve Adana’da; Mayıs ayında ise Trabzon ve Van’da bölgesel toplantılar yapılacaktır.

Sektörden Haberler

Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) 2009’da Tekrarlanıyor

Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP), uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan CIVICUS (Dünya Sivil Katılım Topluluğu) tarafından tasarlanıp 2003-2006 yıllarında 50’yi aşkın ülkede uygulanmış eylem odaklı bir sivil toplum projesidir. Daha önce TÜSEV tarafından Türkiye’de 2005 yılında uygulanan ve sivil topluma ilişkin ilk uluslararası karşılaştırmalı araştırma projesi olan STEP, 2009’da yine TÜSEV tarafından uygulanmaktadır. STEP, sivil toplumun ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bir diğer yandan ise izlediği katılımcı metotla farklı alanlarda çalışan sivil toplum paydaşlarının kamu, özel sektör ve medya temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaları ve işbirlikleri geliştirmeleri için gerekli zeminin oluşturulmasını ve böylece sivil toplumun güçlendirilmesini de amaçlamaktadır. Proje kapsamında Türkiye’nin yedi bölgesinde danışma toplantıları yapılmaktadır. 25 Nisan 2009 Cumartesi günü Van’da ve 9 Mayıs 2009 Cumartesi günü Diyarbakır’da bölgesel danışma toplantıları yapılacaktır. Şehir dışından katılımcıların yol ve konaklama masraflarının karşılanacağı toplantılara katılmak isteyenler
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine e-posta gönderebilirler.
STEP hakkında daha fazla bilgiye ise
www.step.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi- II Tanıtım Toplantıları

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi- II başlıklı proje çerçevesinde çeşitli hibe programları uygulanacağını açıklamıştır. Kültür&sanat, balıkçılık ve tarım konularında çeşitli hibelerin yanında Türkiye'deki küçük ve yerel düzeydeki sivil toplum kuruluşlarına mali yardım sağlamayı da amaçlayan Mikro Hibe Programı da bu kapsamda dağıtılacaktır. Mikro Hibe Programıyla sivil toplum örgütlerinin tek seferlik toplantıları, konferans, seminer, çalıştay gibi etkinlikleri desteklenecektir.
Toplantı takvimi ve online kayıt için
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=42407&l=1 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kadına Karşı Şiddet Konulu BM Fonu Başvuruları Başladı

The UN Trust Fund to End Violence Againist Women 2009 yılı hibelerine ulusal ve yerel hükümet kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının başvuru süreci başlamıştır. Kadın koalisyonları, yerel örgütlenmeler ve araştırma enstitülerinin de başvurularının kabul edileceği fonun; kadına karşı şiddeti sona erdirmek için ulusal ve yerel politikalar, kanunlar ve eylem planlarının uygulanmasının desteklenmesine odaklanacağı açıklanmıştır. En geç 17 Nisan 2009 tarihinde kadar başvurulabilecek programla ilgili detaylı bilgiye; http://www.unifem.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Mütevellilerimizden Haberler

BMOP 2009 Hibe Programı Başvuruları Başladı

Birleşmiş Milletler, İçişleri Bakanlığı ve Sabancı Vakfı ortaklığı ile yürütülen; kadınlara ve kız çocuklarına yönelik daha kaliteli ve kadın odaklı yerel hizmetler geliştirilmesi ve kadın haklarının korunması ve bu konuda bilincin artırılması için tasarlanan Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP), 2009 yılı başvuru çağrısı yapılmıştır. BMOP kapsamındaki hibelerden programın uygulandığı 6 ilde (İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon, Van) yerleşik kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu ve tüzel kişiler; meslek örgütleri; valilik, belediye, il özel idareleri ve bunlara bağlı birimler; üniversite ve/veya üniversitelere bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma merkezi gibi kuruluşlar faydalanabilecekler. En az 20.000, en çok 30.000 TL hibe verilecek programa 17 Nisan 2008 saat 16:00’ya kadar başvuruda bulunulabilmektedir.
Daha fazla bilgi için:
http://www.bmkadinhaklari.org

TEV-ODTÜ İşbirliğiyle Geleceğimiz Burs Fonu Oluşturuldu

Türk Eğitim Vakfı, Ortodoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle eğitime katkıda bulunmak ve maddi olanakları yetersiz ODTÜ öğrencilerine destek vermek amacıyla TEV-ODTÜ Geleceğimiz Bursu adı altında yeni bir burs fonu oluşturmuştur. TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, Vakıf olarak şimdiye kadar ODTÜ öğrencilerine bugünkü değerle toplam 32 milyon TL fon aktardıklarını, 3 bin 972 öğrenciye yurt içinde 341 öğrenciye de yurtdışında burs verdiklerini söyledi. Bozkurt, 2008-2009 öğretim yılında 128 ODTÜ öğrencisine toplam 900 bin TL’ye yakın bir fon ayrıldığını kaydetti. “Artık harekete geçme zamanıdır” diyerek 90 bin ODTÜ mezununu bu burs fonuna katılmaya çağıran Turgut Bozkurt, TEV’in kuruluşundan itibaren yurt içinde 166 bin öğrenciye, yurt dışında da ise 1200 gencin eğitimine destek olduklarını ve sahip oldukları varlık toplamının 400 milyon TL düzeyinde bulunduğunu belirtti. Bozkurt, eğitim fonlarının kalıcı ve sürdürülebilir olmasının önemini vurgulayarak TEV’in amacının da her yıl artan sayıda öğrenciye fon yaratmak olduğunu dile getirdi.

Bolluca Çocukköyü Projesi Özel Konseri, 21 Nisan 2009, İstanbul

30. yılını kutlayan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, geliri Bolluca Çocukköyü projesine aktarılmak üzere 21 Nisan 2009’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Nilüfer’in sahne alacağı özel bir konser düzenleyecek. Bolluca Çocukköyü projesiyle Koruncukların (korunmaya muhtaç çocukların) çocukköyüne geldikleri andan itibaren bir aile ortamında sağlıklı gelişmesi, eğitim ve öğretim görmesi, kişisel yeteneklerini geliştirmesi, geleceğe hazır ve topluma faydalı bireyler olması için çalışılıyor. Bolluca Çocukköyü Çocuk Korosunun da mini bir konser vereceği gecenin biletleri vakıf merkezinden ve Biletix’ten temin edilebilmektedir.

“O da Sizin Çocuğunuz” Kampanyası Başladı

Acil İhtiyaç Projesi Vakfı, okumaya istekli öğrencilere tüm Türkiye’den burs desteği sağlanabilmesi amacıyla “O da Sizin Çocuğunuz” kampanyasını başlatmıştır. Üniversitelerin iletişim fakültelerinde okuyan öğrenciler tarafından hazırlanan kampanya kapsamında bir burs hattı da oluşturulmuştur. Kampanyaya katılmak ve daha fazla bilgi edinmek için
www.aipvakfi.org

TEMA Su Yönetimi Stratejisini Açıkladı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, 5. Dünya Su Forumu'nda, su yönetimine ilişkin politika ve stratejilerini açıklamıştır. TEMA'dan yapılan açıklamada, BM Genel Kurulu'nun 1992 yılında Rio de Jenerio'da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda, dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Martın ''Dünya Su Günü'' olarak kutlanmasına karar verildiği hatırlatılarak, bu yıl Dünya Su Günü'nün ''Sınırı aşan sular bizi birbirimize bağlar'' sloganı ile kutlandığı kaydedilmiştir. 2009 yılı Dünya Su Günü'nün Türkiye için ayrı bir önem taşıdığı belirtilen açıklamada, TEMA foruma izleyici olarak katılmış ve çeşitli platformlarda, su yönetimine ilişkin politika ve stratejilerini anlatmıştır. TEMA’nın hazırladığı Su Yönetimine Yönelik Politika ve Stratejiler belgesine;
http://www.tema.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 / 2