TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ KORUMA DERNEĞİ (TÜRKEV)KURULUŞUN ADI VE YERİ

Madde 1:
Merkezi İstanbul'da olmak üzere "TÜRKİYE TARİHİ EVLERİ KORUMA DERNEĞİ" adıyla bir dernek kurulmuştur. Bu derneğin kısaltılmış adı "TÜRKEV"dir. Merkezi, İstanbul il sınırları içinde "Sultanahmet - Cankurtaran, Ahırkapı Sokak, No: 17'deki Hamamizade İsmail Dede Efendi Evi"dir. Gerek duyulduğunda merkez, Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

AMAÇ
Madde 2:
Derneğin amacı; Anadolu'nun ve Türk tarihi coğrafyasının geleneksel evler esas olmak üzere yerleşim alanlarının, doğal alanların, taşınır - taşınmaz, somut - somut olmayan kültür varlıklarının tarihsel, bilimsel, sanatsal, sosyal ve ekonomik değerlerinin araştırılması, korunması, yaşatılarak geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara iletilmesidir.

HEDEFLER VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Madde 3 :
Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar yapar:

A) TANITIM ETKİNLİKLERİ:

1. Bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel değerleri kurs, konferans, seminer, panel, atölye çalışmaları, forum, yayın, sergi, gösteri ve benzeri etkinlikler yapmak, her yıl en az bir kere Türk evi haftaları düzenlemek.
2. Arşiv, kitaplık, müze ve benzeri tanıtım olanakları sunmak.
3. Belgesel film yapmak, televizyon programları oluşturmak.
4. Araştırma ve çalışmaları yayınlamak için yayınevi kurmak, sureli ve suresiz yayınlar yapmak.

B) YAYGIN VE ORGUN EGİTİM:

1. Yaygın eğitim: Gençlere el becerisi kazandırmak üzere geleneksel yapı sistemleri ve yapı ayrıntılarıyla ilgili sertifikalı kısa ve uzun süreli eğitim vermek.
2. Örgün eğitim: İskan, şehircilik, çevre yönetimi, kentsel koruma, kentsel tasanm, mimari tasarım, restorasyon, iç mimarlık, geleneksel yapı kültürü, ev kültürü ve ev çevresi kültürü konularında yüksek öğretim kurumlarıyla ortak eğitim programları yürütmek, iki yıllık yüksek öğretim programlan kurmak, gereğinde enstitü ve üniversite kurmak.

C) Derneğin amaç ve hedeflerini yaymak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla Dernekler Yasasının verdiği olanaklar doğrultusunda şube ve temsilcilikler açmak.

D) Derneğin amaç ve hedeflerinin yaşama geçirilmesini kolaylaştırmak üzere üyelerden oluşturulacak alt çalışma birimlerini kurmak. Çalışma konuları:
1. Tarihi çevreyi izlemek ve yapılan uygulamaların niteliğini incelemek, eleştirileri rapor etmek ve Yönetim Kurulu'na sunmak.
2. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
3. Derneğin etkinliklerini kamuya yaymak, amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim, tanıtım ve halkla ilişkiler için gerekli düzenlemeleri yapmak.
4. Kültürel ve doğal varlıkların korunmasıyla ilgili teknik çalışmaları yapmak.
5. Koruma çalışmalarının kolaylaştırılması için kültür ve doğa varlıkları ile somut olmayan kültür varlıklarının araştırılmasına, arşivlenmesine ve yayınlanmasına çalışmak.
6. Tarihimizi, kültürümüzü, tabiat varlıklarımızı korumak ve yaşatmak üzere yurtiçi ve yurtdışında öğretici ve tanıtıcı etkinlikler yapmak.

E) İlgi alanları Derneğin amaçlarıyla benzerlik gösteren yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurmak, amaçlarına uygun uluslararası kuruluşlara üye olmak veya ortak çalışmalar yapmak,

F) Mevcut yerleşmelerimiz köy, kasaba, şehir, semt, mahalle, ada ve parsellerinde yer alan öncelikle evler olmak üzere kültür varlığı yapı gruplarının koruma amaçlı kentsel tasarım ve restorasyon projelerini yapmak, yaptırmak, kültür varlığı olamayanların ise iyileştirme projelerini yapmak, yaptırmak, uygulamalarını kontrol etmek ya da ettirmek.
1. Eski ev ve diğer yapı sahiplerinin haklarını koruyucu yöntemlerin, yasal ve parasal olanakların sağlanmasına çalışmak.
2. Geleneksel evlerin tüm yapı öğelerinin ve süslemelerinin aynen korunmasına çalışmak.
G) Geleneksel ev ve iskân kültürünün araştırılıp geliştirilmesi, yeni ev tasarımlarının ve kentsel mekanların da "kentsel sit" ve "kültür varlığı" sayılmasına olanak verecek tasarımları gerçekleştirmeye çalışmak.
H) Ev mekanlarının yaşantısı içinde ortaya çıkmış somut olmayan kültür varlıklarının (örf, adet, inanç, ahlak, beslenme kültürü, yardımlaşma ve dayanışma gibi imece
kültürü, deyişler, şiir ve maniler, tasavvuf, konuk ağırlama, müzik, halkoyunları, orta oyunları, perde oyunları, meddahlık, nişan, düğün, kına gecesi, sıra geceleri, çocuk oyunları, v.b.) UNESCO'nun 17.10.2003 tarihinde Paris'te kabul edilen, Ülkemiz tarafından da 2006 yılında imzalanarak benimsenen "Somut Olmayan Kültür Varlıklarının Korunması Sözleşmesi" gereğince korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere ulaştırılmasına çalışmak.
İ) Gerekli izinler alınmak kaydıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek.
J) Üyelerinin yararlanmaları için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunların mekanlarını düzenlemek.
K) Dernek etkinlikleri için gerek duyulan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek.
L) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek duyulduğunda vakıf kurmak,
federasyon kurmak ya da kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
M) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek duyulduğunda "5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun" hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren ortak projeler yürütmek.
N) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve bunları tefriş etmek.
O) Derneğin amacı ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak.

Madde 4:

Dernek Kurucuları:

Perihan Balcı      (Fotoğraf Sanatçısı)
Y.Doğan Kuban   ( Prof. Mimar )
E.Nezih Eldem    ( Prof. Mimar ) Vefat
A. Süheyl Ünver  ( Ord. Prof. Dr.) Vefat
İ.Seyfi Basa        ( Doktor)
M. Kemal Erhan  ( Bates Bayii ) Vefat
M.Ali Gökberk     ( E. Müşavir ) Vefat
Mihriban Seyhan ( Avukat ) Vefat
H. İclal Ersin       ( Ev Hanımı ) Vefat
F. Güzin Kerman ( Emekli ) Vefat
H. Metin Suer     ( Doktor )


http://www.turk-ev.org.tr/Default.asp