TAÇ VAKFI

 

Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ Vakfı),

Lütfi Tokoğlu, Mukadder Sezgin, İlhan Evliyaoğlu, Namık Kemal Şentürk, Halit Ziya Yavuzer, Nurhan Atasoy, Orhan Alsaç, Hüsrev Tayla, Mustafa Sinan Genim, Ömer Sedad Hakkı Eldem, Yümnü Doğan Kuban, Aptullah Erdoğan Kuran, Mehmet Muhittin Güven, Hayrullah Örs, Muharrem Nuri Birgi, Emel Esin, İbrahim Seyfullah Esin, Hayati Tabanlıoğlu adlı bilim adamları ve yöneticiler ile T.C. Turizm Bakanlığı ve T.C. Turizm Bankası A.Ş. tarafından 1976'da İstanbul'da kurulmuş bir vakıftır.

Vakfın amacı, Anadolu uygarlığının sanat ve kültür varlıklarını ve mimari mirasını; doğal, tarihsel, kültürel, estetik ve turizm değerlerini ve bu kavramlar içine girecek her çeşit belgesel değerleri korumak, yaşatmak, bu değerlerin geçmişle gelecek arasında kültürel bir bağ dokusu şeklinde devamlılığını sağlamak için her türlü çalışmayı yapmaktır.

Vakfın çalışma alanı ülkemizdeki korunması gerekli ve risk alındaki tüm doğa ve kültür varlıklarıdır. Vakıf, bu amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içinde ve dışında şube ve bürolar aç abilir, temsilcilikler kurabilir. Vakfın çalışmalarını Mütevelli Heyet yönlendirir, onun üç yıl için seçtiği bir Yönetim Kurulu da yürütür. Ek olarak bilimsel konularda Vakfın danışmanlığını yapan bir Bilim Kurulu vardır. Bu kurulların kararları Genel Sekreter tarafından uygulanır. Vakfın harcamaları ile mal varlığı Mütevelli Heyet’e karşı sorumlu olan bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

TAÇ Vakfı'nın çalışmaları ağırlıklı olarak korunması gerekli kültür varlıklarının onarım ve yenilenmesi üstünde yoğunlaşmıştır. Bu amaçla kurulmuş olan Teknik Büro’su, Genel Sekreter’e bağlı olarak çalışır. Deneyimli mimar ve yenilemecilerden kurulu bu büroda korunması gerekli kültür varlıklarının rölöveleri hazırlanır, restitüsyon ya da restorasyon önerileri geliştirilir, uygulamalar için gereken ayrıntı tasarımları hazırlanır. Vakıf, yenileme çalışmaları için gereken tarihsel araştırmaları yapar, uygulamaların keşiflerini hazırlar, belgeleme çalışmalarını yürütür. Bu amaçlar için kurulmuş bir kitaplığı, saydam ve siyah-beyaz fotoğraf arşivi vardır. Teknik Büro’nun arşivinde ise kendi çalışmalarının yanı sıra başka kişi ve kuruluşlar tarafından hazırlanmış harita, rölöve ve tasarım çalışmaları da bulunmaktadır.  

TAÇ Vakfı korunması gerekli kültür varlıklarının onarım ve yenilenmesi konularında çeşitli düzeylerde hizmet sunar. Yalnız rölöve ya da yenileme tasarımları hazırladığı gibi, uygulamaları denetlediği, hatta uygulamayı doğrudan kendi üstlendiği de olur. Bu işleri ücret karşılı yaptığı gibi bağış, teknik yardım, parasal destek sağlamak gibi biçimlerde de gerçekleştirir.  

TAÇ Vakfı’nın onarım ve yenileme uygulamalarının yanı sıra kuramsal alanda da çalışmaları vardır. Bugüne kadar pek çok kitap yayınlamış, bir süreli dergi çıkarılmış ve tanıtıcı broşürler bastırılmıştır. Vakıf bilimsel toplantılar, sergiler düzenlediği gibi başka kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan benzeri çalışmalara da katılır. Çeşitli konularda yabancı ülke ve kişilerle dostça ilişkiler içindedir.   

TAÇ Vakfı’nın korunması gerekli kültür varlıklarının korunması, onarılması ve yenilenmesi alanındaki en önemli etkinliklerinden biri, Türkiye'de mimarlık eğitimi yapan kurumlarda öğrenim gören ve bu konularda tasarım çalışması yapan öğrenciler arasında düzenlediği ödüllendirmedir. 1979 yılından günümüze her yıl gerçekleştirilen bu çalışma, pek çok mimar adayını bu konulara yönelmeye özendirmiş, onların daha ilerde etkin olarak bu alanda görev almalarına neden olmuştur.  

TAÇ Vakfı adı ''Bizim Avrupamız'' anlamına gelen ve merkezi Londra'da olan Europa Nostra adlı Avrupa Kültür ve Tarih Kalıtını Koruma Dernekleri Uluslararası Federasyonu’nun üyesidir. Kuruluşunun onuncu yılı olan 1986'da Lioness Klübü'nün teşekkür plaketini, aynı yıl içinde İzmir'de düzenlenen ''III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi''ne katkılarından dolayı kongre onur belgesini, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği'nin çalışmalarına katkılarından dolayı bu derneğin teşekkür belgesini ve gene 1986'da ''Tarihi İstanbul Çeşmeleri Kurtarılmalıdır'' kampanyasına katkılarından dolayı Güneş Gazetesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın birlikte düzenlediği teşekkür belgesini almıştır.

TAÇ Vakfı yaptığı çalışmalar ile ICOMOS Vernacüler Mimari Komisyonu’nun ülkemizde toplanmasını sağlamış ve Prof.Haluk Sezgin’in iki yıl için uluslararası başkanlığa seçilmesine yardımcı olmuştur. Vakıf üyesi bilim adamları pek çok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşa üye olup, zaman zaman vakfın katkıları ile uluslararası seminer ve toplantılara katılmakta ve uluslararası işbirliği ve çalışmaların sürdürülmesine katkıda bulunmaktadırlar.

http://www.tacvakfi.org.tr/content/view/7/1/