Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı


Neden Kurulduk? Misyonumuz, Amacımız Nedir?

• Amacımız, Türkiye’nin her türlü tarihsel mirasının, zenginliklerinin ve değerlerinin ve bu değerlerin yeşerdiği doğanın ve çevrenin korunması, bu nedenle tanıtılması, sevdirilmesi ve sahip çıkılması için toplumda duyarlılık ve bilinç oluşumunu sağlamak ve bu bilinci geliştirmek.

• Çalışma alanlarımız tarih, arkeoloji, sanatlar, müze ve örenyerleri, doğa ve çevre ile gezi kültürü. Vakıf kendi içinde bu alanlara bir toplu müdahale projesidir.

• Vakıf, her türlü resmi kuruluştan, devletten bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfın arkasında bir siyasi parti, bir dernek, bir sermaye grubu, bir zengin aile ya da kişi yoktur.

• Gezi kültürüne ve kültür gezilerine kaynak oluşturmak üzere bir veri havuzu oluşturmak.

• Evrensel düzeyde kültürler, toplumlar ve uygarlıklar arasında diyalog kurulmasına katkıda bulunmak.

Vakfımızın Amacı

• Amacına yönelik her türlü yayın yapmak (kitap, broşür, dergi, bülten...), kaset, CD-Rom, CD, film, radyo-televizyon programları üretmek,

• Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer, bilimsel toplantılar, konserler, yarışmalar, festivaller, benzeri toplantılar ve etkinlikler düzenlemek, özellikle Anadolu Teknoloji Tarihi, Bilim ve Teknoloji, Etnografya bu tür çalışmalara katılmak, katılmayı desteklemek,

• Anadolu'da Konut Örnekleri, El Sanatları konuları başta olmak üzere tarih ve toplumu ilgilendiren tüm alanlarda müze oluşturma çalışmaları gerçekleştirmek,

• Dünya mirası çerçevesinde Türkiye dışındaki tarihi ve arkeolojik çalışmalara katılmak, katkı vermek,

• Projeler kapsamında, amaca uygun ilgili diğer ulusal ve uluslararası kurumlar, kuruluşlar, kişiler, dernekler, vakıflar ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, gerekirse ve uygun bulunursa fon aktarımı gerçekleştirmek,

• Güzel Sanatların her dalında, özellikle genç yeteneklerin gelişimi için destekleyici projeler üretmek, sergi alanları ve benzeri olanaklar yaratmak,

• Gezginleri her konuda desteklemek. Eğitmek, bu amaçla seminerler düzenlemek,

• Türkiye'nin doğal, tarihsel, arkeolojik ve kültürel mirasını tüm dünyaya tanıtmak.

VAKIF NASIL ÇALIŞIYOR?


• Vakıf, gönüllü çalışma esasına dayalı, katılımcı ve demokratik bir kurum olarak çalışmaktadır.

• Vakıf çalışmalarını, Mütevelliler ve Vakıfta gönüllü olarak çalışmak isteyen Vakıf Dostları'nın birlikte oluşturdukları Çalışma Konuları başlıkları altında gerçekleştirmektedir.

VAKIF ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYETLER

1. PROJELENDİRME VE KAYNAK YARATMA ÇALIŞMALARI:
Dünya'da ve Türkiye'de Vakfın amaçlarına uygun olarak kullanılabilecek kaynakları, fonları, projeleri araştırmak, derlenen bilgileri ilgili çalışma konusu iletişim sorumlularına iletmek, bu projelere kaynak yaratılmasına çalışmak, kaynak yaratmada Mütevelli Heyeti Üyelerini ve Vakıf Dostlarını yönlendirmek.

2. “KÜLTÜR KARINCALARI” ÇALIŞMALARI:
İlköğretim çağındaki çocuklara kültür bilincini aşılamayı amaçlayan ve bunun için özelde yaşanan ortamı, genelde kültürel değerleri tanıtmayı, benimsetmeyi, çocukların ilgi alanını genişletmeyi, estetik duyguları geliştirmeyi hedefleyen “Kültür Karıncaları Projesi” çerçevesinde hedef kitleler ile ilişki kurmak; gezi program ve temaları oluşturmak, en ince ayrıntısına kadar gezileri önceden planlamak, gerekli psikolog, pedagog, rehber, dia göstericisi, proje gönüllüsü ve sponsor sağlamak; geziler sırasında fotoğraf, film çekimi gerçekleştirmek, gezi dönüşü raporları hazırlamak, yeni yaklaşımlarla projeyi zenginleştirmek.

3. İLETİŞİM VE WEB SAYFASI ÇALIŞMALARI:
Vakıf ve Vakıf etkinliklerinin tanıtılması, duyurulması için gerekli çalışmaları yapmak, önceden medyaya sunmak üzere gerekli bilgileri derlemek, medya ve benzeri kurumları izlemek, iletişimin daha proje tasarımı aşamasında başlamasını sağlamak. Vakıf WEB sitesi ile yazılı basın ve görsel medya arasında iletişimi temin etmek; bildiri, açıklama hazırlamak, fotoğraf, film çekmek, kayıt yapmak gibi etkinlikleri yerine getirmek.

Tarih, arkeoloji, sanatlar, müze ve ören yerleri, doğa ve çevre, gezi kültürü, çocuklara ve yetişkinlere yönelik sanal geziler alanlarında çok büyük ölçekli olarak planlanan Vakıf WEB sitesinin oluşumu sırasında gerekli bilgileri toplamak, hazırlamak. İnternet sitesi teknik yapımcıları ile gerekli ilişkileri kurarak, diğer çalışma konuları sorumluları ile çok yakın bir ilişki içinde olarak sayfanın sürekli olarak güncelleştirilmesini sağlamak. İnternet sitemiz üzerinden Vakıf ile iletişime geçen kişilere ilişkin soruları yanıtlamak ya da ilgili kişinin yanıtlamasını sağlamak.

4 . MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR ÇALIŞMALARI:
Müziğin ve görsel sanatların bütün dallarında ulusal veya uluslararası etkinlikleri izlemek, bunlarla ilgili yayın ve doküman sağlamak, Vakfın amacına uygun olarak herhangi bir sanat dalında diğer bir çalışma konusu altındaki bir etkinliğin (sergi, atölye çalışması, vs.) gerçekleştirilmesi için çalışmak ve bütün bunların WEB sayfasında duyurmak.

5. KONFERANS, SEMİNER, SÖYLEŞİ ÇALIŞMALARI:
Vakfın amacına uygun olarak, Vakıf Merkezi'nde ya da belirlenen bir başka mekanda önceden saptanmış veya güncel gelişmelere bağlı olarak tespit edilecek konularda seminer dizisi, konferans ve söyleşi gerçekleştirmek için ilgili isimlerle görüşmeler yapmak, takvim belirlemek, alt yapı çalışmaları gerçekleştirmek ve bunun WEB sitesinde duyurulmasını sağlamak.

6. KÜLTÜREL MİRAS I KORUMA VE CANLANDIRMA & MÜZE VE ÖREN YERLERİ ÇALIŞMALARI:
Türkiye kültür envanterini hazırlayan kuruluşlara yansımayan, kaybolan ya da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mutfak kültürü, el sanatları, ebru, hat, bakırcılık, eski evler, ahşap binalar, cami, kilise, sinagog, türbe, ayazma gibi kültür mirasımızı koruma ve kurtarmaya yönelik araştırmaları yapmak, sergiler düzenlemek, yayınlar hazırlamak, ilgili kuruluşlara gereksinim duydukları konularda destek sağlamak.

Müze ve ören yerlerine ilişkin sorunları saptayan kişilerin söz konusu durumu Vakfımıza bildirmelerini teşvik edici çalışmalar yapmak. Sorun yaşanan ve ihmal edildiği belirlenen müze ve ören yerleri ile ilgili araştırma yapmak, müze ve ören yerlerinin daha iyi algılanması amacıyla, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kuruluşlara danışarak eksikliği görülen açıklayıcı müze ve ören yeri haritaları, tabelalarının hazırlamak ve bu çalışmaların WEB sitesinde duyurulmasını sağlanmak.

7. GEZİ KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI:
Gezi öncesi yapılması gereken hazırlıklar konusunda insanları bilinçlendirmek, ülkeler ve yöreler hakkında bilgi sağlamak, gezginleri yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda bilgilendirmek, internet ve arşiv yoluyla başvurulacak kitap, dergi, link, vb. hakkında bilgi vermek, Vakfımıza iletilen gezi notlarının, gezi sırasında yaşanan olayların ve çekilen diaların, filmlerin Vakıf WEB sitesinde yer almasını sağlamak.

8. ARŞİV VE KİTAPLIK ÇALIŞMALARI:
Vakfa ait her türlü kitap, dergi, vb. yazılı yayın ile dia ve CD'leri WEB sitemizde kataloglamak, Vakfa gerekli bu tür ürünlerin elde edilmesine çalışmak, bu değerlerin korunması ve yararlanma koşulları hakkında çalışmalar yapmak, dijital ortamdaki her türlü benzeri ürünü izlemek, gerektiğinde onlardan yararlanmak.

9. DIŞ İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI:
Dünyadaki ve Türkiye'deki benzeri ya da ilgili çalışma yapan kurum ve sivil toplum kuruluşlarını saptamak, kuruluş ve etkinlikleri hakkında bilgi toplamak, Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde onlarla ilişki kurmak, ortak çalışma olanaklarını saptamak.

http://kulturbilinci.org/vakfimizin-amaci.asp