AB 7. Çerçeve Programı - Sağlık Alanı

Sağlık alanındaki önerilen bütçe büyüklüğü, 6. ÇP ile karşılaştırıldığında yıllık 503 milyon Avro’dan 1 milyar Avro’nun üzerine çıkarak artış göstermiştir. Böylece sağlık alanı, bütçesi en büyük ikinci alan konumuna gelmiştir. Bu alanın amaçları arasında şunlar gösterilebilir:
  
 • Avrupa vatandaşlarının sağlık seviyesini yükseltmek,
 • Sağlık endüstrisi ve işletmelerinin rekabet gücünü artırmak,
 • Küresel sağlık problemlerine çözüm aramak (yeni salgın hastalıklar; grip..vs),
 • Yeni tedavi yöntemleri geliştirmek,
 • Yeni ilaçlar geliştirmek, yan etkisi azaltılmış ve diğer ilaçlarla etkileşimin önüne geçilmiş ilaçlar üretmek. Bu araştırma alanı,
 • Sağlıklı kalabilmenin ve büyük hastalıkları tedavi etmenin yöntemleri konusunda daha detaylı bilgilendirme yapılmasını,
 • Genetik verinin, ilaç ve biyoteknoloji konularında yeni bilgi ve uygulamalarda kullanılmasını,
 • Biyomedikal araştırmadan pratik faydalar elde etmek konusunda esas unsur olan ülkelerarası sağlık araştırmasının teşvik edilmesini,
 • Avrupa’nın evrensel önem taşıyan hastalıklarla savaşmada, uluslararası çalışmalara katkıda bulunmasını (HIV/AIDS, sıtma ve tüberkülozla savaşmak için varolan "Avrupa ve gelişmekte olan ülkeler klinik deney ortaklığı" gibi),
 • KOBİ’lerin ana lokomotifi olduğu ilaç sektörleri ve ecza sektörlerinin rekabetçiliğini artırmasını,
 • Araştırma sonuçlarını sivil topluma ileterek, özellikle hasta gruplarla erken teşhis konusunda bağlantı kurmaya önem verilmesini öngörmektedir.   


AB 7. Çerçeve Programında, "Sağlık" alanında, çalışma programında yer alması beklenen taslak konu başlıları aşağıda sıralanmaktadır:

1 - Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik araç ve teknolojiler

Modern biyoloji için yeni araştırma araçlarının geliştirilmesi: Daha fazla veri elde etme, iyileştirme, numune standardizasyonu (BIOBANKS), elde etme ve analiz yöntemleri (genom bilim, biyoinformatik,  sistem biyolojisi, vs için yeni teknolojiler geliştirilmesi)

Tespit, tedavi ve görüntüleme: Hastalıkların tanı ve tedavi sürecinin hızlandırılması için görüntüleme teknikleri, Hastalıkların süreç ve gelişimine ait tanı ve biyomedikal araştırmaların, analiz araç ve teknolojilerinin geliştirilmesi.

Tedavide yenilikçi yaklaşım ve müdahaleler: Geniş bir yelpazede uygulanabilecek, ileri tedavi ve teknolojileri temin etmek ve bir araya getirmek (gen ve hücre terapisi, ilaç re-jenerasyonu, transplantasyon, immunoterapi, aşılar)

Tedavinin uygunluğu, güvenliği ve başarısının öngörülebilmesi: Hastaya güvenli ve etkili yeni biyo-ilaçlar ulaştırılması için parametre, araç, yöntem ve standartların geliştirilmesi (in silico, in vitro (hayvan deneylerine alternatifler) ve in vivo testler).

2 - İnsan sağlığı için, temel keşiflerin klinik uygulamalara yansıtılmasına olanak veren,  multidisipliner araştırmalar

Biyolojik veri ve süreçleri bütünleştirmek: Geniş kapsamlı veri toplama: Genom, proteom, populasyon genetiği ve fonksiyonel genom için teknolojileri kullanmak
Sistem Biyoloji: Biyolojik süreçleri anlamak ve modellemek

Beyin ve bağlantılı hastalıklar, insan gelişimi ve yaşlanma ile ilgili araştırmalar: Beyin ve bağlantılı hastalıklar: Beynin entegre yapısı ve dinamiğini daha iyi anlama, beyin hastalıkları ve düzensizlikleri için yeni tedavi yöntemleri geliştirme. İnsan gelişimi ve yaşlanma: Yaşam boyu gelişim ve sağlıklı yaşlanma süreçlerinin daha iyi anlaşılması

Enfeksiyon hastalıklarında multidisipliner araştırmalar:
- Antimikrobik ilaç direnci: temel araştırmalar, klinik araştırmaların yeni keşifler için birleştirilmesi
- HIV/AIDS, sıtma, tüberküloz: Pre-klinik ve erken klinik araştırmalar
- Beliren salgın hastalıklar: SARS ve Grip gibi salgınlarla yüzleşmek
  
Diğer belli başlı hastalıklarda multidisipliner araştırmalar:
- Kanser
- Kardiyovasküler hastalıklar
- Diyabet ve Obezite
- Nadir hastalıklar
- Diğer kronik hastalıklar: Yaşlılıkta yaşam kalitesini yüksek oranda etkileyen ancak öldürücü olmayan hastalıklar (romatoid hastalıklar..vb)
- Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılması
- Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi: Halk sağlığı ölçümü için kriterler belirlenmesi, hastalıkların yaşam biçimine etkisinin çeşitli düzeylerde incelenmesi
- Klinik araştırmaların klinik uygulamaya dönüşmesi: İlaçlarin daha iyi kullanımı, kişisel ve örgütsel müdahalenin yerinde kullanımı, sağlık tedavi ve teknolojileri. (Hasta güvenliğine özellikle dikkat çekilmektedir.)

3 - Ülkelerin sağlık sistemlerini ulusal şartlar, çevre, nüfus, popülasyon karakteristiklerine göre düzenlemesi

- Stratejilerin karşılaştırılması; farklı müdahalelerin, -ilaçlar da dahil olmak üzere- sonuçlarının değerlendirilmesi. Sağlık sistemlerinde kalite, dayanışma ve sürdürülebilirlik. 3 ana başlıktaki konulara ilaveten; - Çocuk Sağlığı
- Yaşlı toplum sağlığı 7. ÇP’de "Yatay Başlıklar" olarak ele alınacaktır.