E-Rare 2009 Çağrısı

Nadir Hastalıklar Avrupa Araştırma Alanı Ağı (ERA-NET: European Research Area-NET)
Avrupa ülkelerinde  gerçekleşen nadir hastalıklar alanındaki araştırma çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulmuştur. E-RARE çatısı altında bulunan kuruluşlardan The National Research Agency (ANR), Fransa; The Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Almanya; The Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO/MOH), İsrail; The Institute of Health Carlos III (ISCIII), İspanya ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw), Hollanda; nadir hastalıklar üzerine çok taraflı araştırma projelerinin fonlanması için E-Rare kapsamında açılacak 2. Çağrı’nın duyurulmasına karar vermiştir.
1. Amaç:

E-Rare 2. çağrısının amacı; değişik ülkelerde bulunan bilim insanları arasında, uzmanlıkların paylaşımına dayalı, tamamlayıcı ve disiplinler arası projeler gerçekleştirilmesini sağlayan etkili ortaklıklar kurulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, temel bilimsel bulguların uygulamaya dönüştürülmesi ve Avrupa Araştırma Alanı’nın (European Research Area- ERA) güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Çağrı kapsamında fonlanacak projelerin çalışma konusunun bir nadir hastalık ya da hastalıklar grubu olması gerekmektedir. Nadir hastalık tanımı, 5/10000’den az olarak görünen hastalıklar olarak belirlenmiştir. Nadir bulaşıcı hastalıklar, nadir kanserler ve ilaçların nadir görülen yan etkileri, bu çağrının kapsamı dışında tutulmuştur.

2. Konular:

Çok-uluslu araştırma projesi önerileri aynı öneme sahip aşağıdaki alanlardan en az bir tanesini içermelidir:

a) Ulusal seviyede oluşturulması zor grup ya da olguların ve bunlara ait biyolojik materyallerin kullanılmasını ya da bir araya getirilmesini amaçlayan işbirliği projeleri.

b) Nadir hastalıklar hakkındaki temel bilim konularını içeren yenilikçi, ortak kaynakların, uzmanlıkların ve teknolojilerin kullanıldığı genetik ve patofizyoloji alanındaki çalışmalar.

c) Nadir hastalıkların tanı ve tedavisini içeren araştırmalar.

d) Nadir hastalıklarla ilgili olarak, sosyal ve beşeri bilimler alanında hasta odaklı gerçekleştirilen çalışmalar, sağlık hizmetleri ve sağlık ekonomisi üzerine araştırmalar.

Müdahele amaçlı klinik çalışmalar bu çağrı kaspamına alınmamıştır.  

Çok-uluslu projeler, sağlık alanında sağlanması planlanan etkiyi ve çok-ulusluluğun sağladığı katma-değeri vurgulamalıdır: önemli miktarlarda hasta/biyolojik materyalin toplanması, kaynakların paylaşımı, verilerin uyumlu hale getirilmesi, yeni bilgi ve yenilikçi teknolojilerin paylaşımı gibi.

3. Genel Şartlar:

Ortak araştırma önerilerine yüksek öğretim kurumları, üniversite dışındaki araştırma kuruluş ve merkezleri, hastaneler, hasta örgütleri, ticari şirketler ve KOBİ’ler katılabilir. Projelere katılacak grupların katılım koşullarını ilgili ülkedeki ulusal fonlama örgütleri belirlemektedir. Bu görevi ülkemizde TÜBİTAK üstlenmiştir.

Projelere uygun olmayan ortakların eklenmesi, proje önerisinin değerlendirmeye tabi tutulmadan elenmesine yol açmaktadır. Çağrı kapsamında sadece çok-uluslu projeler fonlanacaktır. Her proje önerisinde, ortaklar en az iki farklı ülkeden olmalı ve  ortak sayısı 6’yı aşmamalıdır.

4. Başvuru:

Çağrı, 3 Aralık 2008 tarihinde açılacak olup, son başvuru tarihi  5 Şubat 2009 olarak belirlenmiştir. Proje önerileri, spesifik bilimsel değerlendirme kriterlerine göre, konusunda uzman uluslar arası bağımsız bir komite tarafından değerlendirilecektir. Son karar ise, bu merkezi değerlendirme göz önüne alınarak ulusal fonlama kuruluşları tarafından verilecektir.** Fonlanmasına karar verilen projeler hakkında, Kasım 2009’da proje koordinatörleri ile bağlantı kurulması beklenmektedir.

5. Ayrıntılı Bilgi:

Daha detaylı bilgi için Çerçeve Programları Sağlık Alanı Ulusal İrtibat Noktası Melike Sevimli’den (
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir , Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ) ya da Çağrı Sekreterliğinden (+49  228 3821 775 / 233, Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ) bilgi alınabilir. Ayrıca proje web sayfasından (www.e-rare.eu) da çağrı hakkında bilgi alınabilir.

Yukarıda belirtilen hususlar çağrının ön duyurusu olması nedeniyle, değiştirilebilir ve bunların fonlama kuruluşları için yasal bir bağlayıcılığı yoktur.

**E-Rare kapsamında fonlanmasına karar verilecek projelerde yer alan Türk araştırma grupları TÜBİTAK 1001 Projeleri esaslarına göre fonlanacaktır.

Duyurunun original metni için
tıklayınız.

17.11.2008