PDF Yazdır e-Posta

 
BARIŞ İÇİN YEREL YÖNETİMLER BİRLİĞİ (ULAP)


ULAP  

ULAP NEDİR?

Barış için Yerel Yönetimler Birliği (ULAP); yerel liderlerin ve kendini bu konuya adamış ortakların,  insani yerleşim birimlerindeki sosyal bütünleşme etkisi sayesinde ve barışın teşvik edilmesi içerisinde ulusal hükümetlere ve uluslar arası toplumlar arasında yeni bir yenilik iletişim ağıdır.

ULAP; kentlerde karşılaşılan problemlere alternatif kalkınma yöntemleri geliştirilmesine yardımcı olur. Günlük görülen bu sorunlar, yerel yönetimleri ve kırsal alanları etkiler. Kentler ulusal seviyede büyümede motor görevi olmuş ancak, aynı zamanda kentler fakirliğin endişe verici boyutları sayesinde eşitsizliklerin yaşandığı merkezler haline gelmiştir.

ULAP’ın sloganı; sosyal dışlamanın bir sonucu olarak, kentsel fakirlik ile ilgili tehditleri yerel, ulusal ve uluslar arası alanlarda barış ve huzuru içerisinde çözmektir.


ÖZGEÇMİŞ:

 ‘Kapadokya Barış Bildirisi’ içerisindeki temel ilkeler ULAP’ın oluşumunu yansıtmaktadır. İnsani yerleşim yerlerindeki, Barış ve Sosyal bütünleşmeyi sağlamak için 800 yerel yönetim ve ortakları ‘Uluslar arası Yerel Yönetimler Konferansı’na katılan bu kişiler tarafından benimsendi.

Bu evrensel eylem, 25-28 Eylül 2005 tarihinde Nevşehir Belediyesi, Türkiye Yerel Yönetimler Derneği (TALA) işbirliği içerisinde ve diğer ortakları ile, UN-HABİTAT tarafından desteklenen ve BM ofisi olarak yerel yönetimler ve insani yerleşim birimleri için organize edildi.

Uluslararası toplumlar ve hükümetler tarafından övülmeye değer çabalara rağmen sınırlar içerisinde işgaller devam etmektedir. Dünyanın farklı bölgelerindeki ulusal sivil ve askeri iç çekişmeler ile karşı karşıya gelme, dünyanın en büyük problemlerinden birini oluşturmaktadır. Bu çatışmalar en çok kentler ve yerel hükümetler içerisinde olmaktadır. Bu gibi çatışmaları barışçıl yollarla çözmek için yerel hükümetlere özel bir sorumluluk düşmektedir.

Bu çatışmalar sivil halka ve çevreye çok büyük zararlar vermektedir. Çatışmalar boyunca sadece sivil halk değil aynı zamanda; müzeler, arşivler, okullar, ibadethaneler, dev yapıtlar ve kültürel değerler de zarar görmektedir. Bu miraslarımız geçmiş ve gelecek arasında bir bağdır.

İnsani yerleşim birimlerinin sürdürülebilir kalkınması için, yerel yönetimler ve ortakları çok iyi biliyorlar ki; bu kentleri yeniden inşa etmek ve onarmak çok zor ve maliyetli bir iştir. Yerel yönetimlerin en önemli sorumlulukları arasında kentleri; böyle yıkımlardan korumak ve fiziksel ve sosyal olarak zarar görmüş bu yapıtları tekrar inşa ederek yeniden canlandırmaktır.

Bir ülkedeki veya ulusal sınırlar içerisindeki sosyal çatışmaları önlemenin yolarından biri; dünya kentleri içerisinde sosyal bütünleşmeyi sağlamak ve yerel bazda ‘kent diplomasi’sini etkili bir şekilde geliştirmektir.

ORTAKLAR:
·     Nevşehir Belediyesi (Kapadokya)
·     Türkiye Belediyeler Derneği (TALA)
·     Birleşmiş Kentler ve Yerel Hükümetler (UCLG)
·     İslam Başkentleri Organizasyonu ve Kentler Birliği (OICC)
·     Belediye Başkanları Barış Organizasyonu
·     ICLEI- sürdürülebilir Kalkınma için Yerel Yönetimler
·     Arap Kentler Organizasyonu (ATO)
·     UN-HABİTAT
·     UNESCO

      Yukarıda adı geçen ortaklara ilave olarak, uluslararası hükümetleri, yerel hükümetlerin katılımı, sivil organizasyonlar, Yerel Yönetimlerin Ulusal Dernekleri, Üniversiteler ve bunlara bağlı kurumlar da ULAP’ın aktivitelerine tam benzer katılımlarını sağlayacak.

VİZYON:

ULAP’ın isteği; dünya kentlerini ve ilçelerini daha iyi bir hayat çevresi oluşturma, farklı din ve kültür geçmişine sahip etnik ve radikal toplumları sürdürülebilir kentsel bir kalkınma ile insani bir hayata doğru harcanan çabalar sayesinde, tüm birleşik yerel liderler ağını saygıyla ve güvenilir bir şekilde tesis etmektir.

MİSYON:

Barış kültürünü aktivitelere verilen önceliğinin gelişmesine yardımcı olmak ve dünyadaki kentlerin uyum içerisinde birlikte yaşamasına izin verir.

HEDEFLER:

ULAP’ın temel hadefleri aşağıdaki konulara odaklanır:

·     Yerel politikalara teşvik etme, ortak bir görüşme ve paylaşma platformu sağlama ve yerel bazda hükümet ile ilgili alt yapı sorumluluklarını daha iyi ve demokratik yönetme
·     Kentsel yönetim ile ilgili yönetim (idare) ve kalkınma içerisinde vatandaşların katılımını olanaklı hale getirmek ve fakirliğin yok edilmesi için stratejiler belirlenmesi
·     Şehirlerde yaşayanlar ile ortak kararlar oluşturma ve iletişimi ilerletmek için bir katalizör olarak rol almak
·     Belediyesel ortak faaliyetlerin merkezden başka yerlere dağıtılmasına yardımcı olmak
·     Yerel hükümetleri, yerel ve bölgesel inisiyatifler ile ilgili desteklemek ve tamamlamak
·     Ortak ilgi alanları içerisinde farklı belediyesel tecrübelere dayanarak iyi uygulamalar ortaya koymak ve yönetmek

STRATEJİLER:

·     Meraklı alıcı kişiler tarafından kendini kanıtlayan, iyi belirlenen ve talep edilen, kent ve toplum temeline dayanan organizasyonlar inisiyatiflerine cevap vermek,
·     Eğitim toplantıları, seminerler ve karşılıklı bilgi (fikir) alış-verişi içerisinde aktif olarak barış ve sosyal bütünleşme konuları üzerinde tartışarak politik araştırmalar zinciri kurmak
·     Belediyesel ve bölgesel sorunların üzerinde durarak, yerel ve ulusal olarak ayırarak uygulamaya koymak
·     Yerel yönetim liderleri ve kentte yaşayan vatandaşlar arasında daha katılımcı ve daha yakın ilişkileri güçlendirmek
·     ULAP üyeleri, hükümet kurumları ve destek vericiler arasında daha katılımcı ve daha yakın ilişkileri güçlendirmek
·     ULAP tarafından seçilmiş kentler ve belediyeler içerisinde, belirlenen ve yönetilen  ağlara sahip olan aktivitelerin yerel kapasitelerini geliştirmek
·     Sosyal bütünleşme ve çatışmaların önlenmesi genel kavramı içerisinde, özellikle yerel kent ile ilgili karar vermede katılımı ve eğitimi güçlendirme cesaretini vermek
·     Yerel yönetim kurumlarının güçlendirilme yolu olarak ağ oluşturma