Balıkesir Kent Sempozyumu PDF Yazdır e-Posta

Balıkesir Kent Sempozyumu

Hoş geldiniz

Balıkesir kentinin kültürel, sanatsal, sosyal ve ekonomik koşullarının geliştirilmesi ve “Yaşamak istediğimiz kent Balıkesir nasıl olmalıdır?” sorusuna yanıt aranmasını amaç edinen Balıkesir Kent Sempozyumu TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlemekte ve Balıkesir Valiliği, Balıkesir Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi tarafından da desteklenmektedir.  Sahip olduğunuz her türlü akademik bilgi birikiminizi büyük tarihsel mirasa,   zengin kültürel ve toplumsal birikime ve eşsiz doğal güzelliklere sahip olan Balıkesir kentinin gelişimine katkı yapmak için düzenlenen bu bilimsel şölende paylaşacağınız ümidiyle katkılarınızı beklemekteyiz.

Amaç ve Kapsam

Balıkesir Marmara ve Ege Denizine kıyı veren Türkiye'nin en çok adasını bünyesinde barındıran,  önemli doğal kaynaklara, tarımsal olanaklara, büyük tarihsel mirasa,   zengin kültürel birikime ve eşsiz doğal güzelliklere sahip olan ancak bu olanaklardan yeterince yararlanamamış bir kenttir. Bilinen tarihi geçmişi (M.Ö. 2000) Mysia ile başlayan Balıkesir şehri Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de daima önemli ve ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur. Karesi Beyliği’ne başkentlik yapmış olan Balıkesir Kuva-yi Milliye hareketinin de ilk kıvılcımının ateşlendiği yerdir.

 TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 26-28 Kasım 2010 tarihinde, Balıkesir kentinin kültürel, sanatsal, sosyal ve ekonomik koşullarının geliştirilmesi ve “Yaşamak istediğimiz kent Balıkesir nasıl olmalıdır?  sorusuna yanıt aranmasını temel amaç edinen Balıkesir  Kent Sempozyumu düzenlenecektir. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi tarafından da desteklenen bu sempozyumda,
  
- kültürel, sosyal, ekonomik  ve çevresel sorunlarının, bu sorunların çözümü için olanaklar ile sınırlamaların ortaya konulması ve çözüm önerilerinin tartışılması,

-sürdürülebilir kent gelişimi için tarımsal olanakların,  yenilenebilir enerji kaynakları ve doğal kaynakların kullanım durumu ve yöntemlerinin belirlenmesi,

-kentsel dokunun çağdaş yaşamla bütünleştirilmesi, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması, tarihsel birikimin ve zengin kültürel-sanatsal varlıkların topluma faydalı, ekonomik ve işlevsel koşullarla sağlıklaştırılması için sürdürülebilir kentsel gelişme yaklaşımı esas alınarak oluşturulacak vizyon ve eylem planlarının tartışılması,
 
-kentin doğal afet riskinin, bu afetlere hazırlık durumu ile söz konusu riski azaltacak çalışmaların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu bilgi şöleninin bir başka amacı da, ulusal ve uluslar arası bilim otoritelerinin ilgi ve dikkatlerini Balıkesir üzerine çekmek,   kentteki yurttaşların ve diğer paydaşların katıldığı bir bilimsel ortamda kentimizin sorunlarının ortaya konması ile bu sorunların bilimsel çözüm yollarının tartışılmasıdır.  Balıkesir kentinin kültürel, sanatsal, çevresel, sosyal ve ekonomik koşullarının sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak geliştirilmesine yönelik çalışmalarda ve üretilecek politika ve planlar kapsamında başvurulabilecek bilimsel bir kaynak eser oluşturmak amacıyla bu şölen sonucunda ulaşılacak bilgi birikimi, bildiriler kitabı olarak yayınlanacaktır.

Sempozyum Konuları

01.  Kent Planlaması
02.  Kentsel Koruma
03.  Kentsel Dönüşüm
04.  Kent Hukuku
05.  Ulaşım
06.  Kültür-Sanat
07.  Turizm
08.  Çevre ve Atık Yönetimi
09.  Yenilenebilir Enerji Kaynakları
10.  Doğal Kaynaklar
11.  Doğal Afetler ve Kentin Doğal Afete Hazırlanması
12.  Tarım-Hayvancılık