YENİ KENTSEL GÜNDEM (NEW URBAN AGENDA) Yazdır

YENİ KENTSEL GÜNDEM (NEW URBAN AGENDA)

Kentler bugün toplam arazilerin %2'sini kaplamalarına rağmen, yaklaşık olarak GSYH'nın %70'ini, küresel enerji tüketiminin %60'dan fazlasını, sera gazı emisyonunun %70'ini ve küresel atığın %70'ini oluşturmaktadırlar. Bu kapsamda kentleşme sürecinin doğrudan insan hayatına dokunan etkileri bulunmaktadır. Kentleşmenin bu olumsuz etkilerini azaltmak üzere, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için bir çok küresel belgede kentleşmeyle ilgili kararlar/hedefler yer almaktadır. Habitat-III Konferansı sonucunda da ortaya çıkacak "Yeni Kentsel Gündem" tüm bu belgeleri kapsayacak ve hükümetler için bir yol haritası niteliğinde olacaktır.

BM 2030 Gündemi (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) ve Paris İklim Görüşmeleri COP21 sonrası ilk BM Konferansı olan HABITAT III ve Yeni Kentsel Gündem, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve COP21 kararlarının uygulanmasında belirleyici bir rol oynayacaktır.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Develpment Goals- SDG) 2000 yılında belirlenen Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin (Millennium Development Goals -MDGs) yerine geçmek üzere BM Genel Kurul toplantılarında, Eylül 2015’de kabul edilmiştir. 15 yıllık bir süre içinde hayata geçirilmesi planlanan hedefler, 2012’de Rio+20 toplantılarında şekillenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden, 11. Hedef  “Sürdürülebilir şehirler ve yaşam (Sustainable cities and communities)”   HABITAT III Konferansının ve Yeni Kentsel Gündemle doğrudan ilgilidir. Bu kapsamda sözkonusu doküman Yeni Kentsel Gündemin referans belgelerindendir.

Yeni Kentsel Gündem oluşturulurken HABITAT-III Konferansı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ulusal, bölgesel ve küresel raporlar, bölgesel ve tematik toplantıların sonuç bildirgeleri, kavram dokümanları ve politika birimlerinin önerileri gibi çalışmalar temel alınacaktır.

YENİ KENTSEL GÜNDEMİN ANA KONULARI

► Sosyal uyum ve Eşitlik - Yaşanabilir Kentler (kapsayıcı kentler, güvenli kentler, kent kültürü ve miras, göç ve mülteciler...)

► Kentsel Çerçeve (kentsel mevzuat, kent yönetişimi, belediye finansmanı...)

► Mekânsal Gelişme (şehir planlama ve kentsel tasarım, arazi, kent-kır ilişkisi, kamusal alan...)

► Kent Ekonomisi (yerel ekonomik kalkınma, kent ekosistemleri ve kaynak yönetimi, iklim değişikliği, risk yönetimi...)

► Kent Ekolojisi ve Çevre (kentsel dayanıklılık, kent ekosistemleri ve kaynak yönetimi, iklim değişikliği, kayıtdışı yerleşmeler...)

► Konut ve Temel Hizmetler (altyapı ve temel hizmetler, ulaşım ve mobilite, akıllı şehirler, kayıtdışı yerleşmeler...)

BM Genel Kurulu’nun Konferansa ilişkin aldığı karar doğrultusunda; Yeni Kentsel Gündem’in İlk Taslağı (Zero Draft) 6 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Bu taslak oluşturulurken ulusal, bölgesel ve küresel raporlar, bölgesel ve tematik toplantıların sonuç bildirgeleri, politika birimlerinin önerileri gibi çalışmalar temel alınmıştır.