V. YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU


TARİH: 16.10.2009 - 17.10.2009
YER: KAYSERİ

Son on yılda dünya enerji sektörü sancılı bir süreç yaşıyor. Bu süreçte,bir yanda küresel güçlerin enerji arz kaynaklarını denetim altında tutmak için siyasi uygulamaları, öte yanda eşit dağılmamış olan dünya fosil yakıt  rezervlerinin ağırlıklı bölümüne sahip ülkelerin enerji fiyatları üzerindeki spekülatif oyunları sorunu daha da karmaşıklaştırıyor. Çevreyi dikkate almayan bir şekilde üretilen enerjinin yoğunlaştırdığı iklim değişikliği sorunları da işin cabası. Bütün dünya tünelin sonundaki ışık olarak, her ülkede çeşitli şekillerde var olan ve değerlendirilmeyi bekleyen yenilenebilir enerjiyi görmektedir. Bu kaynakların teknolojisi de, daha önce görülmemiş düzeyde geliştirilmekte ve yatırım boyutları her geçen gün büyümekte ve artmaktadır.

Dünya medeniyetlerinin merkezi Anadolu'nun insanları ise yenilenebilir enerjiyi belki de ilk kullananlar olarak zengin yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak ve yerli teknolojisini geliştirmekte yeterince hızlı davranamamıştır.

Bunun en önemli nedeni bugüne kadar enerji politikasını yönlendirenlerin kolay yolu seçerek ülkeyi gittikçe artan bir şekilde dışa bağımlı kılacak ithal kaynaklara yönelmeleri ve yenilenebilir enerji savunucularının hayalci olarak nitelendirerek bu konuya kulaklarını çok uzunca bir süre tıkamayı tercih etmeleridir. Gelinen bu noktada hemen her çeşit enerji kaynağına sahip ülkemizde enerji talebinin çoğunluğu, ne yazık ki, ithal enerji kaynaklarıyla karşılanmaktadır. Enerjide dışa bağımlılığın diğer bir sonucu da, artan enerji fiyatları ve her yıl artan ithalat faturalarının ekonomik baskısıdır.

Oysa ülkemizin çok hızlı bir şekilde değerlendirilebilecek nitelikte, yaygın ve yeterli miktarda "Yenilenebilir Enerji Kaynakları" mevcuttur. Bu konudaki yasal düzenlemeler ve ikincil mevzuat ise yenilenebilir enerjiyi desteklemekte yetersiz  kalmaktadır. Teknolojik bağımlılık ise önümüzdeki kısa dönemde Türk mühendis ve yatırımcısının önündeki hızla çözüm üretmesi gereken hususlardan birisidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, öncelikli temaları jeotermal, rüzgâr ve biyo yakıtlar olmakla birlikte; diğer Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının ve Uygulama Teknolojilerinin de değerlendirileceği, bilimsel bilgilerin yeni teknolojik uygulamalarla ve araştırmalarla ifadelerini bulacağı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu düzenlenmektedir.

Sempozyumda; konunun ilgili tüm taraflarının katılımıyla, ülkemiz ve kamu yararı gözetilerek bilgi paylaşımının sağlanması, sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin sunulması ve kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmıştır.