Yerel Gündem 21 - IV Aşama


YG-21 IV. Aşama “Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla
BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleştirilmesi” 

Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP’nin şemsiyesi altında yürütülen ve T.C. Bakanlar Kurulu’nun ilgili kararlarıyla desteklenen, birbiriyle bağlantılı ve karşılıklı olarak birbirini destekleyen bir dizi demokratik yönetişim projesini içeren Türkiye Yerel Gündem 21 (YG-21) Programı’nın sağladığı ivmeden yararlanmaktadır.

Türkiye YG-21 Programı kapsamındaki deneyimine dayalı olarak, bu Proje, yerel düzeyde BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne (BKH) en yüksek önceliğin verilmesinin teşviki yoluyla merkezi yönetimin BKH konusundaki taahhütlerinin yerelleştirilmesini amaçlamaktadır. Proje stratejisi, sivil toplumun ve vatandaşların yerel düzeyde BKH’nin gerçekleştirilmesine ve bu konudaki yetersizliklerin belirlenmesine yönelik harekete geçmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yerel  yönetimlerin oynadığı önemli rolün vurgulanması ve merkezi yönetimin BKH konusundaki taahhütlerinin yerelleştirilmesine, özel sektör dahil, toplumun daha geniş kesimlerinin dahil edilmesindeki temel araç olarak, katılımcı yerel yönetişime dayanmaktadır.


Proje, aşağıdaki hedeflere yönelecektir:

1.     Ulusal ve yerel düzeylerde BKH’nin yerelleştirilmesi ve BKH’ne ulaşılmasının temel ve vazgeçilmez yöntemi olarak “yerel yönetişim”in teşviki amacıyla, “Kentimiz BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni Destekliyor!” başlıklı bir kampanya başlatılması

 • BKH konusundaki farkındalık düzeyinin yükseltilmesi ve bu hedeflerin ulusal ve yerel TV ve medyadaki görünürlüğünün ve haber değerinin arttırılmasını teşvik amacıyla, özel ve konuya odaklanmış bir kampanya başlatılması
   
 • Yerel yönetimlerin BKH konusundaki bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ve bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik taahhütlerinin (bütçelerinde uygun miktarda kaynak tahsis etmeleri ve stratejik planlarında ve programlarında BKH ile bağlar kurulması dahil) sağlanması. Bu bağlamda, 2008 yılının sonuna kadar, asgari 200 yerel yönetim tarafından BKH’nin, kendi karar organlarınca benimsenmesinin hedeflenmesi
   
 • Türkiye YG-21 Programı kapsamında geniş bir çerçevede gelişen katılımcı yapıların ve süreçlerin, kendi bünyelerinde BKH’ni bütünleştirmeleri ve içselleştirmeleri
   
 • Kampanyanın, BKH’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve merkezi yönetim kuruluşları tarafından daha çok sahiplenilmesini ve desteklenmesini teşvik edecek şekilde genişletilmesi
   
 • BKH’nin yerelleştirilmesi ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci arasında somut ve karşılıklı birbirini destekleyici bağlar kurulması
  Kampanya sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, projenin ikinci uygulama yılında bir Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, üçüncü uygulama yılında da bir “BKH Kongresi” düzenlenmesi

2.     Yerel yönetimlerin ve Kent Konseyleri’nin, BKH’nin gerçekleştirilmesini izleme ve destekleme konusundaki kapasitelerinin, yerel yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve içselleştirilmesi yoluyla güçlendirilmesi

 • Yeni Belediye Kanunu’nun Kent Konseyleri ile ilgili 76’ncı Maddesi ve buna ilişkin Yönetmelik kapsamında, 2008 yılının sonuna kadar, farklı büyüklüğe, özelliğe ve coğrafi konuma sahip asgari 150 yeni kentte (Kent Konseyi’nin şemsiyesi altında yapılanması öngörülen diğer katılımcı mekanizmalar dahil) Kent Konseyleri kurulması yönünde teknik destek ve katkı sağlanması ve bu kentlerin BKH kampanyasına katılımlarının ve desteklerinin sağlanması

  YG-21 Programı kapsamında oluşturulan Kent Konseyleri’nin kapasitelerinin, yerel düzeyde etkin olarak BKH’ne odaklanacak şekilde geliştirilmesi
 • YG-21 Kadın Meclisleri Ulusal İşbirliği Ağı’nın, ulusal ve yerel düzeylerde BKH’ne ve özellikle 3’üncü Hedefe etkin olarak odaklanılması konusunda bu kadın ağının potansiyelinden yararlanılmasına özel bir önem verilecek şekilde güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi
   
 • YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun, ulusal ve yerel düzeylerde BKH’ne etkin olarak odaklanılması konusunda bu gençlik ağının potansiyelinden yararlanılmasına özel bir önem verilecek şekilde güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi
   
 • BKH ile ilgili kampanyaya katılan kentlerde yürütülecek eğitim ve kapasite geliştirme programlarına katkıda bulunmak amacıyla, öncelik taşıyan alanlarda, bölgesel ölçekte “Eğiticilerin Eğitimi” programları yürütülmesi

3.        BKH’nin yerelleştirilmesine yönelik destek, izleme ve değerlendirme mekanizmaları geliştirilmesi 

 • Proje kapsamındaki etkinlikleri koordine edecek ve kapasite geliştirme programlarını yürütecek çekirdek kadronun görevlendirilmesi
   
 • BKH ile ilgili bilgilerin, yerel yönetimler, yerel paydaşlar ve katılımcı yapılar için bir “bilgi santrali” işlevini görebilecek şekilde derlenmesi ve paylaşımı
   
 • Yerel düzeyde BKH’nin gerçekleştirilmesi yönündeki gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ve başarının ölçülmesine yönelik düzenlemeler yapılması

4.    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bünyesindeki yerel odalar ve borsalar ile bunların üyeleriyle kurumsal ortaklık ve işbirliği içerisinde, Türkiye’nin kalkınması ve BKH’nin yerelleştirilmesi yoluyla bu hedeflere ulaşılması amacıyla, yerel yönetişimin aktörleri ve özel sektör kuruluşları arasında “en iyi uygulama” örneği oluşturacak ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki 

 • BKH’nin yerelleştirilmesine yönelik “en iyi uygulamalar” konusunda özel sektör ile ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki amacıyla, uluslararası ve yerel düzeylerde potansiyel ortaklar ile işbirliği yapılması
 • TOBB bünyesindeki yerel odalar ve borsalar ile bunların üyeleri  tarafından temsil edilen özel sektörle ortaklıklar yoluyla, belirli BKH’ne ulaşılmasında “tetikleyici” bir etki yapması beklenen ve ilgili yerel yönetimler ve katılımcı mekanizmalarca bu hedeflerin teşviki ve içselleştirilmesine yönelik kararlılığı yansıtan küçük ölçekli uygulama projelerinin desteklenmesi amacıyla, TOBB ile ortaklaşa bir program uygulanması

Proje Dokümanını indirmek için tıklayınız

IV. Aşama Resmi Gazetede yayımlandı (Resmi Gazete için tıklayınız)